Askvägen 7, 617 71 Kimstad, Sweden
+46(0)105449030
info@simsufoods.com

Hållbarhet

Hållbarhetsmål

Vi på SimSuFoodS vill bidra till en mer hållbar livsmedelskonsumtion.

FN:s hållbarhetsmål vilka ses nedan sammanfattar alla de utmaningar vi står inför för att skapa en hållbar värld för alla. Vi på SimSuFoodS vill bidra där vi kan och vårt fokus ligger framförallt inom att bekämpa klimatförändringen, bidra till en hållbar konsumtion och produktion, ingen hunger, ekosystem och biologisk mångfald, samt god hälsa och välbefinnande

Bekämpa klimatförändringen


Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Konsumtion av livsmedel står för mer än 20 % av Svenska konsumenters utsläpp av växthusgaser, där tre fjärdedelar av utsläppen sker utanför Sveriges gränser.

För att bromsa den globala uppvärmningen anser majoriteten av klimatexperterna att vi måste minska växthusgasutsläppen från livsmedelssektorn, framförallt genom en minskad- och förändrad konsumtion av animaliska produkter där kött- och mejeriprodukter tillsammans står för 65 % av växthusgasutsläppen från livsmedelskonsumtionen.

Vegetabiliska proteiner har generellt lägre utsläpp än animaliska (se utdrag från RISE, öppna listan till höger). Motsvarande siffra för våra produkter är under 0,5 kg CO2e/kg färdig maträtt.

Genom att använda SimSuFoodS produkter istället för kött* minskar växthusgasutsläppen med ca 9 kg CO2e per kg färdig maträtt. Våra produkter ger upphov till ett lågt avtryck eftersom vatten inte behöver transporteras samt att de är väldigt utrymmeseffektiva. De kräver inte heller kyl- eller fryshantering.

*Genomsnittligt utsläpp från kött

Hållbar konsumtion och produktion

FN har som delmål att till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan. Våra torra produkter med lång hållbarhet och inget behov av kyl- och fryshantering kan vara en liten del i detta.

Ser man på den animaliska värdekedjan så är energiutbytet från djurfoder till kött mindre än 20 % under djurets livslängd, dvs mindre än 20 % av energin i djurfodret hamnar i det kött som hamnar på tallriken. Resterande del försvinner som värme och andra biprodukter. I dagsläget används nära 45 % av den globala spannmålsproduktionen till djurfoder.

Till följd av den globala uppvärmningen ser vi också ökad risk för naturkatastrofer som riskerar att påverka den globala matproduktionen, vilket gör det ännu viktigare att säkerställa effektiva värdekedjor för livsmedelsproduktion där de vegetabiliska värdekedjorna är mycket effektivare.

Ingen hunger

FN-organen varnar för att vi står vid en kritisk tidpunkt om vi ska nå det globala målet att utrota världens hunger till år 2030. Enligt uppskattningarna kommer 660 miljoner människor lida av hunger år 2030, om inte världens ledare agerar.

Vi på SimSuFoodS strävar efter att förenkla värdekedjan från råvara till färdig maträtt. Våra produkter, både befintliga och kommande, är torra och utrymmeseffektiva med en hög proteinhalt och lång hållbarhet. Vårt mål är därför att ta fram produkter och lösningar som passar för hjälpsändningar

Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Idisslare som exempelvis kor ger upphov till metangas, vilket är en kraftig växthusgas, men kornas betande främjar också den biologiska mångfalden för såväl insekter som fåglar samtidigt som den ger upphov till öppna landskap. Att introducera vall (gräs och klöver) i växtföljden främjar också en bra jordhälsa och god avkastning.

SimSuFoodS produkter lämpar sig ypperligt att användas tillsammans med animaliska råvaror för att skapa sk “hybrider”. På så sätt kan vi hålla nere klimatpåverkan och kostnadsbilden, samtidigt som vi värnar om ekosystem och biologisk  mångfald. Den här klimatsmarta pannbiffen tycker vi är ett bra exempel.

God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. I Sverige har vi generellt väldigt bra förutsättningar för en god folkhälsa, men vi ser också en ökning av en rad olika välfärdssjukdomar såsom diabetes och fetma.

Att minska vårt intag av animaliska livsmedel till förmån för vegetabiliska livsmedel kan också ge positiva hälsoeffekter, men ställer också större krav för att exempelvis få i sig tillräckligt med mineraler och rätt aminosyror.

Läs mer HÄR hur vi SimSuFoodS jobbar aktivt med hälsa kopplat till våra produkter